Algemene Voorwaarden

 

Definitie 

 1. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan de persoon of het bedrijf die de opdracht aanvraagt.

 2. Onder ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan Molenkamp Vertalingen & Juridisch Advies, gevestigd te ‘s-Gravenzande. 

 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, met uitsluiting van de door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij opdrachtnemer met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Aanbiedingen en prijsopgaven van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders overeen is gekomen.

 2. Aanbiedingen, prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herzien of herroepen indien de opdrachtnemer de volledige te vertalen tekst of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien.

 3. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte of prijsopgave van de opdrachtnemer of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Alle prijsopgaven en aanbiedingen worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 4. De schriftelijke aanvaarding of bevestiging kan geschieden middels een e-mailbericht waarin de opdrachtgever zijn akkoord geeft op de gegeven offerte of prijsopgave of middels een door de opdrachtgever ondertekende offerte geretourneerd aan de opdrachtnemer (per post of als bijlage in een e-mailbericht).

 5. De opdrachtnemer mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de opdrachtnemer heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de opdrachtnemer zijn verstrekt.

 6. Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer pas nadat de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. 

3. Geheimhouding en uitvoering van opdracht 

 1. De opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

 2. De opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

 3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de opdrachtnemer het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren. De opdrachtnemer zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door derden indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

 4. De opdrachtgever is gehouden om op verzoek inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en relevant documentatie en terminologie ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 5. De opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook indien deze te goeder trouw zijn verstrekt. 

4. Leveringstermijn en tijdstip van levering 

 1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

 3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van persoonlijke aflevering, terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

 4. In verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

 5. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met de opdrachtnemer verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is. 

5. Wijziging of annulering 

 1. Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In alle gevallen is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. De opdrachtnemer stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

 2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is deze gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht en een vergoeding te betalen, op basis van het overeengekomen uurtarief, althans ten minste een uurtarief van €35,–, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

 3. Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer voor andere opdrachtgevers kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht. 

6. Honorarium en betaling 

 1. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij de opdrachtnemer geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtnemer kan naast zijn honorarium tevens de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 2. De prijs die de opdrachtnemer voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

 3. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die de opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

 4. Declaraties worden toegezonden bij of na aflevering van de opdracht, met uitzondering van artikel 6.6.

 5. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door de opdrachtnemer schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

 6. De opdrachtnemer is gerechtigd om een voorschotdeclaratie van een deel van of het gehele overeengekomen bedrag toe te zenden. Deze dient te worden voldaan vóór aanvang van uitvoering van de opdracht.

 7. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is opdrachtnemer gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,– van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,- per declaratie.

 8. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW. 

7. Reclames en geschillen 

 1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 2. Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en de opdrachtnemer om commentaar vraagt en indien de opdrachtnemer vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. Indien de opdrachtgever na verloop van de in artikel 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien de opdrachtnemer zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door de opdrachtnemer van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat de opdrachtnemer erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

 4. Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de opdrachtnemer redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

 5. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft geleverd. 

8. Auteursrecht 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door de opdrachtnemer vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens de opdrachtnemer met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen met uitzondering van de literaire vertalingen, waarbij auteursrechten van toepassing zijn en vermelding van de naam van de vertaler als gelijke auteur vermeldt dient te worden. 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Behalve in geval van opzet of grove schuld is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, geleden door de opdrachtgever als gevolg van enig handelen of nalaten van de opdrachtnemer.

 2. Behoudens het in artikel 9.1 bepaalde, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een maximum  bedrag van EUR 5.000,– per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.

 3. Dubbelzinnigheid van de te vertalen of te bewerken tekst ontheft de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid.

 4. De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door de opdrachtnemer geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 5. Iedere vorm van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt in ieder geval na verloop van drie maanden na aflevering van het geleverde.

 6. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of beschadiging van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in geleverde bestanden of informatiedragers.

 7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

 8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

10. Ontbinding en overmacht 

 1. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. De opdrachtnemer kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

 2. Indien opdrachtnemer door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen (overmacht), heeft opdrachtnemer zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan – doch niet uitsluitend en naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers en transportbelemmeringen of andere omstandigheden waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

 3. Indien er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4. Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde voorschotten. 

11. Toepasselijk recht 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.

 3. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan prevaleert de Nederlandse tekst. 

12. Inschrijving 

Molenkamp Vertalingen & Juridisch Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 65115325.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.